MEMORANDUM OCHRANY OSOBNŹCH ÚDAJOV

Memorandum bolo vypracované so zámerom informovať Vás o tom ako a prečo spracovávame, zbierame a nakladáme s Vašimi osobnými údajmi. Tiež tu nájdete kontaktné miesto, adresu a telefón kde nás môžete osloviť ohľadom Vašich osobných údajov, ako podať žiadosť týkajúcu as Vasšich osobných údajov, ako uplatniť svoje zákonné práva. Týmto spôsobom budeme informovať o spracúvaní osobných údajov z našej strany ako podniku čo najjednoduchším spôsobom.

Memorandum odráža ochranu osobných údajov podľa zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ZOÚ), zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len ZEK) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR).

MY, AKO PODNIK

My ako telekomunikačný operátor BBNW s.r.o. v ponímaní zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikácia, v znení neskorších predpisov sme považovaný za podnik. Poskytujeme našim zákazníkom telekomunikačné služby v rozsahu danému zmluvou mezdi nami a účastníkom, ako napríklad pripojenie k internetu, voip, správu sietí a zariadení, predaj tovaru ako aj iné služby vyplívajúce z našej činnosti. Vzhľadom na to že sme podnikom poskytujúcim telekomunikačné služby vyplývajú pre nás isté práva ako aj povinnosti v oblasti osobných údajov vyplývajúce zo zákona o elektronických komunikáciách. Zákon o elektronických komunikáciach nám ako podniku ukladá povinnosť zbierať a uchovávať pomerne široký rozsah aj osobných údajov spošívajúcich v poskytovaní telekomunikačných služieb. Drvyvú väščinu zbiraných, spracúvaných a uchovávaných údajov nám ukladá práve zákon o elektronických komunikáciach.

Náš podnik ako prevádzkovateľ informačných systémov na zber, spracúvávanie a uchovávanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ je BBNW s.r.o., so sídlom Cabaj 169, 951 17 Cabaj-Čápor, 46406794 (ďalej len podnik). Spojiť sa s nami môžete nasledovným spôsobom:

 • e-mailom na adrese: bbnw@bbnw.sk
 • písomne ma adrese: BBNW, Námestie sv. Ladislava 932, 951 15 Mojmírovce

ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. V prípade právnickych osôb sa ochrana osobných údajov neuplatňuje, no v prípade osôb konajúcich v mene právnickej osoby sa ochrana osobných údajov uplatňuje. Osobné údaje sú napríklad mimo mena, priezviska, dátumu narodenia, rodného čísla, čísla občianskeho preukazu alebo iného dokladu (číslo pasu, vodičského preukazu ...), aj IČO, DIČ, IČ-DPH pri fyzických podnikajúcich osobách, telefónne číslo, emailová adresa, adresa trvalého, prípadne prechodného bydliska, kontaktná adresa, číslo zákazníka, IP adresa, video a audio nahrávky, fotografie, biometrické údaje, a iné.

SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Fyzické osoby ktorých osobné údaje spracúvame sa považujú za dotknuté osoby, čo sú v našom prípade naši zákazníci, štatutáry právnickych osôb ktoré sú našimi zákazníkmi a kontaktné, prípadne splnomocnené osoby určené k plneniu zmluvy. Ako prevádzkovateľ informačného systému spracúvame iba osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu danom legislatívou. Spracúvané údaje sú dané predovšetkým zmluvou uzatvorenou medzi BBNW s.r.o. a Vami v rozsahu danom zmluvou a charakterom poskytovanej služby, ustanoveniami obsiahnutými v ZEK, oprávneným záujmom nášho podniku, poprípade súhlasom dotknutej osoby.

Pri uzatvorení zmluvy medzi našim podnikom a Vami sa jedná o uzatvorenie zmluvy podľa ZEK, a teda každý takáto zmluva obsahuje nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, telefóne číslo, emailú adresu,
 • obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH alebo DIČ (poprípade iné ID v prípade subjektu z inej krajiny),
 • meno, priezvisko, teleóne číslo a emailovú adresu osoby (osôb) splnomocnenej konať v mene účastníka,
 • špecifikáciu poskytovaných služieb a v prípade poskytovania sietí je nevyhnutným údajom miesto umiestnenia koncového bodu, ktoré je možné považovať za osobný údaj.


Podľa ZEK nám je uložená povinnosť podľa par. 56, odstavca 3 ukladá pre poskytovanie verejnej služby, na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny, ukončenia alebo prenesenia čísla, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu účastníkov získavať a spracúvať údaje účastníkov, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a
 • meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť,
 • obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo
 • obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
Za cielom overenia poskytnutých osobných údajov je poľa ZEK oprávnenie od zákazníkov, alebo splnomocnených osôb požadovať presloženie dokladu totožnosti na odčítanie údajov elektronicky za účelom vyhotovenia zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb.
Pre uzatvorenie zmluvy môžete preto byť našim pracovníkom požadované predloženie dokladu totožnosti, taktiež budete vyzvaný na doplnenie údajov obsiahnutých v zmluve. V prípade neposkytnutia uvedených údajov nie je možné uzatvorenie zmluvy nakoľko nám túto povinnosť ukladá zákon o elektronických komunikáciach. Následne po uzatvorení zmluvy si môžete vytvoriť prístup do našej zákaznícej zóny, kde Vám bude pridelené zákaznícke ID a heslo zadané pri registrácii na základe platnej zmluvy. Zákaznícka zóna prináša možnosť pohodlného spravovania faktúr, zmlúv, služieb a iných. Spracúvané zákaznícke ID je na základe plnenia zmluvného vzťahu.

Pri poskytovaní služby sietí (mimo iné aj poskytovania prístupu i internetu) je pridelovaná adresa IP, ktorá predstavuje jedinečný identifiátor v sieti poskytovateľa toho ktorého konkrétneho zariadenia umožňujúce identifikovať konkrétne pripojenie z ktorého bola vykonaná dátová komunikácia (email, navštívené webové stránky, a iné). IP adresa je spracovávaným údajom na základe zmluvy o pripojení v zmysle par. 13 odstavca 1 písmena b), c) podľa paragrafu 63 ZEK a podľa písmena f) zákona o ochrane osobných údajov. IP adresa predstavuje technologický údaj bez ktorého nie je možné poskytovať služby prístupu k sieti.
Tu je nutné upozorniž i na povinnosť každého operátora poskytnúť súčinnosť s orgánmy štátu podľa paragrafu 63 ZEK.

Emailová adresa nám prínáša ideálny komunikačný kanál s našim zákazníkom. Prostredníctvom emailu sme schopný zasielať informatívne správy o rozdnych akciách, plánovaných prácach a ako spatnú väzbu na Vaše podnety. V neposlednom rade je ideálnym kanálom na doručovanie elektronických faktúr.
Komunikácia na našej telefónej linke vyžaduje tiež spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom informovania sa o dostupnosti a cene poskytovaných služieb, nahlasovanie porúch, výpadkov, poprípade podávania reklamácií či iných úkonov. Komunikácia s operátorom može byť nahrávaná za účelom buď presného určenia povahy závady, chyby vzniknutej vo fakturácii, určenia presného času nahlasenia poruchy či zmeny v zmluve, no za každým budete na nahrávanie upozornený a pri pokračovaní v telefonáte tým dávate súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa paragrafu 13 odstavca 1. písmena a) ZOÚ, povinnosť podľa par. 44 odst.1 ZEK a v neposlednej rade aj oprávneným záujmom poskytovateľa.

VAŠE ODOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME ZA ÚČELOM A NA ZÁKLADE TITULU

Takmer všetky osobné údaje spracúvame za účelom vyplývajúcim z osobitného predpisu, či zákonu (napr. ZEK, daňové a účtovné predpisy) a za účelom plnenia zmluvy a teda z nej plýnúceho kvalitného poskytovania našich služieb. Nakoľko nezískavame osobné údaje od niho iného ako ste Vy, je nevyhnutné aby ste nám ich poskytli presné a pravdivé a aktuálne a to obzvlášť z dvôvodu že to od nás vyžaduje zákon.
Osobné údaje spracúvame za účelom

 • uzatvorenie zmluvného vzťahu a jeho následné plnenie,
 • zriadenie služby v mieste koncového bodu služby,
 • identifikácii osoby účastníka, prípadne splnomocnenej osoby zákazníka,
 • overenie identifikačných údajov osoby vystupujúcej za zákazníka,
 • zmien v zmluve, prípadne jej ukončenia,
 • fakturácie, doručovania faktúr na emailové adresy zákazníka,
 • prenesenia telefóneho čísla pri službe voip,
 • zabezpečenie komunikácie so zákazníkom,
 • prímu a evidencie platieb, postupovania neuhradených pohladávok,
 • ochrany majetku podniku, poprípade iných zákazníkov,
 • ochrany oprávnených záujmov BBNW s.r.o.
 • priameho marketingu,
 • plnenia povinností vyplývajúcich z ZEK
 • obsiahnutých v ostatných častiach tohto memoranda, prípadne zmluvy.


Spracúvanie odobných údajov podlieha zákonosti spracúvania danom v par. 13 ZOÚ, spočívajúcom nižčie uvedených právnych základoch na základe splnenia aspoň jedného z nich.
 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 • - V prípade že ste nám súhlas udelili, možeme spracúvať osobné údaje. Súhlas môže byť udelený i ako časť zmluvy, na samostatnom dokumente, pri telefonickom kontakte može byť udelený pokračovaním v telefonáte po predchádzajúcom upozornení, vyjadrením súhlasu na webovej stránke.
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • - Takmer všetky osobné údaje sú nevyhnuté na plnenie zmluvy (vrátane všeobecných podmienok) a dodanie služby špecifikovanej v zmluve. Príkladom može byť poskytnutie prístupu k internetu kedy spracúvame adresu koncového bodu nevyhnutnú na fyzickú inštaláciu zariadenia využívaného pre poskytovanie služby, pridelenie IP adresy, nakoľko sa jedná o technologický parameter. Pre vznik zmluvy je nevyhnuté presné identifikovanie zmluvných strán, určenie adresy doručovania písomnosti (v prípade že trvalý pobyt, či miesto podnikania je iné ako želaná adresa doručovania) a miesto koncového bodu. Pre zjednodušenie a urýchlenie vzájomnej komunikácie si navzájom vymiename kontaktné údaje vo forme emailu, či telefóneho čísla. Tieto údaje údaje sú používané pre doručovanie faktúr, nahlasovanie porúch, výpadkov, oznamovanie podstatných zmien vo VOP, či iných. Tento zákonný dôvod spracúvania osobných údajov nevyžaduje Váš osobný súhlas so spracovaním osobných údajov.
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • - V prípade uzatvorenia zmluvy o telekomunikačných službách je tento dôvod asi ten najzávažnejší nakoľko samotný zákon číslo 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciach nám ukladá povinnosť tieto údaje zbierať a spracúvať, ak máte s nami uzatvorenú inú zmluvu tento dôvod je taktiež pre nás záväzný v rozsahu požiadaviek všeobecných právnych predpisov (Občiansky zákonník, § 79 Občianskeho sporového poriadku, Obchodný zákonník) na dostatočnú identifikáciu zmluvných strán, bez ktorých by zmluva nemohla byť uzatvorená. Nakoľko z povahy zmlúv nám vyplíva právo fakturovať dodané služby predstavujúce účtovný doklad je našou povinnosťou ich archivovať minimálne 10 rokov po skončení kalendárneho roku v ktorom bola vystavená. V prípade spacúvania osobných údajov na základe tohoto bodu nie je Váš súhlas potrebný a v prípade že by dotknutá osoba požiadala ukončenie spacúvania svojich osobných údajov alebo o výmaz osobných údajov nie je tak možné učiniť nakoľko nás zaväzuje osobytný právny predpis a teda úkon nie je účinný. Spravúvanie osobných údajov prebieha predovšetkým podľa nasledovných právnych predpisov:
  • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v platnom znení
  • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení
  • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v platnom znení
  • zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení
  • ZoEK (tj. zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v platnom znení)
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení
  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
  • zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, v platnom znení
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • - V prípade ak je to nevyhnutné na ochranu Nášho, Vášho, alebo majetku iných fyzických osôb, možeme spracúvať osobné údaje aj bez osobitého súhlasu. Túto ochranu realizujeme prevažne kamerovím záznamom na ktorý je upozornený každá osoba vstupujúca do priestoru snímaného kamerou vhodným označením priestoru pri vstupe. Videozáznam je vyhotovovaný za účelom ako prevencie, tak i možnému dokazovaniu poškodenia, odchudzenia, či už inej činnosti poškodzujúcej nás, našich zákazníkov, či potenciálnych zákazníkov tretími stranami.
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.
 • - Našim záujmom je v prvom rade spokojnosť a bezpečnosť našich zákazníkov a v neposlednom rade i ochrana našich záujmov. Medzi naše zájmi teda patrí aj prevencia protiprávneho konania, bezpečnosť a odhaľovanie kriminality, ochrana peňažných a nepeňažných nárokov našej spoločnosti, udržiavanie kontaktu s našimi zákazníkmi, jeho rýchlosť a efektivita, zvyšovanie pohodlia zákazníkov, ochrana nášho ako aj majetku našich zákazníkov a možnosť ponúknuť zákazníkom výhodnejšie služby, zľavy a akcie týkajúce sa služieb.

KOMU MÔŽEME POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje ktoré nám poskytnete môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom:

 • orgánom činnom v tresnom konaní a súdom, iným orgánom štátu podľa par. 55 odst. 6 ZEK napríklad ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor a štátny orgán, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, obrany štátu, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a správy daní, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 • ostatný telekomunikačným operátorom
  Telekomunikační operátori (t. j. "podniky") poskytujúci verejné siete alebo služby sú oprávnení na základe ZoEK na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov vzájomne si poskytovať nevyhnutné údaje (meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť, obchodné meno, miesto podnikania a IČO), ak sa týkajú ich dlžníkov alebo osôb, o ktorých zistili, že odcudzili alebo poškodili telekomunikačné zariadenia, alebo zneužili telekomunikačné zariadenia alebo služby, a to na účel posúdenia, či záujemca o poskytnutie služby spĺňa záruky, že bude dodržiavať zmluvy, a v záujme účinnejšej ochrany telekomunikačných podnikov pred takými osobami.
 • advokátskym a exekútorským organizáciám a to v prípadoch ak zákazník neplatí za nami dodávané služby. Tieto spoločnosti potrebujú na vymáhanie pohľadávok Vaše identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v zmluve o poskytovaní internetového pripojenia. V osobitných prípadoch (ak je pohľadávka postúpená na súd) sú tieto údaje sprístupnené aj súdnym orgánom.
 • účtovníci a audítori spoločnosti - keďže je naša firma povinná viesť účtovníctvo a vytvárať faktúry, môžu byť Vaše údaje sprístupnené aj externým orgánom ako sú účtovníci a audítori. V prípade výnimočnej kontroly môžu byť sprístupnené aj zákaznícke zmluvy a to najmä z dôvodu kontroly správnosti fakturácie a výšky poplatkov.
 • externí dodávatelia servisných služieb – služby spojené s využívaním internetového pripojenia súvisia aj s pripojením zákazníka do našej siete. Tieto služby pre nás vykonávajú naši externí pracovníci. Taktiež pre nás vykonávajú servisné služby priamo u Vás doma. Aby mohli vykonávať svoju prácu v plnom rozsahu, potrebujú niektoré Vaše údaje (meno, adresu, telefónne číslo). Sem spadajú aj služby spojené s našou hotline linkou. V prípade poskytovania rôznych cloudových služieb, sem zaraďujeme aj poskytovateľov týchto služieb. Všetky údaje poskytujeme našim externým dodávateľom len v rozsahu, ktorý sa týka výkonu ich práce.
 • prevádzkovatelia retransmisie v SR – prevádzkovateľom retransmisie sa rozumie subjekt, ktorý vo vlastnom mene poskytuje retransmisiu televíznych programov koncovým užívateľom, teda aj našim zákazníkom. Naša spoločnosť zabezpečuje príjem televíznych programov prostredníctvom tretieho subjektu (poskytovateľa retransmisie. Tento subjekt je oprávnený na poskytovanie televízneho vysielania či už prostredníctvom optickej alebo inej siete.
 • nadobúdatelia pohľadávok – v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka môže naša spoločnosť postúpiť pohľadávky na tretiu osobu v prípade, ak existujú neuhradené pohľadávky voči zákazníkom. Aby tretia osoba mohla naše pohľadávky úspešne vymáhať, je potrebné aby mala k dispozícii zmluvné, účtovné a iné dokumenty, ktoré potrebuje pri svojej činnosti.
Je nutné podotknúť, že jednotlivé skupiny príjemcov pracujú s Vašimi osobnými údajmi len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre plnenie ich povinností. To znamená, že vo väčšine prípadov sú Vaše údaje poskytované iba niektorým skupinám príjemcov. To platí najmä pri pracovníkov účtovníctva, ktorí pravidelne spracúvajú Vaše informácie pri tvorbe faktúr.

DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame výlučne na základe Vášho súhlasu, to znamená, že také osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho výslovného súhlasu a zo žiadneho iného právneho základu uvedeného v tomto memorande, budeme spracovávať iba po dobu Vášho súhlasu. Pri skupine údajov spracovávaných na základe iných právnych predpisov, teda mimo súhlasu, na základe iného právneho základu vystupuje do popredia účel, na ktorý tieto údaje spracovávame. Medzi takéto účely patrí ochrana oprávnených záujmov našej spoločnosti (napr. uplatnenie našich nárokov, najmä právo poskytnutia údajov tretej osobe účinnej vo vymáhaní našich pohľadávok, ale aj právo na účinnú právnu ochranu v prípade ak tretia osoba vznesie proti našej spoločnosti akékoľvek nároky). V prípade rôznych výpadkov, ktoré môžu ovplyvniť našich zákazníkov vznikajú aj prípadné nároky na náhradu škody. V takýchto prípadoch je premlčacia doba 3, resp. 4 roky v prípade subjektívnej lehoty na uplatnenie nároku na náhradu škody. To platí aj v prípade uplatňovania zliav a reklamácií zo strany našich zákazníkov. V týchto prípadoch platia samozrejme takisto určité premlčacie doby. V dôsledku takýchto situácií sme povinný uschovávať vybrané osobné údaje a dokumenty. Naša spoločnosť spracúva všetky Vaše údaje len počas nevyhnutnej doby (najmä po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi). Podľa zákona o účtovníctve sme povinní uschovávať osobné údaje na faktúrach až po dobu 10 rokov po skončení roka, ktorého sa dané faktúry týkajú. Fakturačné údaje sú uvedené aj v zmluve o poskytovaní internetových služieb, to znamená, že sme povinní uchovávať aj tieto zmluvy po dobu 10 rokov. V niektorých prípadoch sa ako osobný údaj považuje aj IP adresa. Tento údaj súvisí s poskytovaním služieb na základe zmluvy o internetovom pripojení. Tieto osobné údaje sme povinní uchovávať rovnako dlho ako samotnú zákaznícku zmluvu, s ktorou daná IP adresa súvisela. Na základe vyššie uvedených dôvodov bude naša spoločnosť spracovávať Vaše osobné údaje, ktoré sú uvedené na zmluve o internetovom pripojení, za účelom ochrany našich oprávnených záujmov a účelom plnenia našich zákonných povinností po dobu účinnosti Vašej zmluvy. Po jej skončení následne až po dobu uplynutia všetkých premlčacích lehôt (objektívnych aj subjektívnych), inak vždy po dobu 11 rokov od skončenia zmluvy. Ak však po dobu 11 rokov neskončia všetky premlčacie lehoty, sme povinný Vaše osobné údaje spracúvať až do skončenia všetkých premlčacích lehôt.
To platí aj v prípade, že v čase pred uplynutím lehoty 11 rokov od skončenia zmluvy nastane niektorá z nasledovných skutočností:

 • zahájenie súdneho, správneho alebo iného rozhodcovského konania (bez ohľadu na osoby účastníkov), ktorého predmet by sa priamo či nepriamo týkal zákazníckej zmluvy alebo služieb poskytovaných na jej základe
 • zákazník alebo tretia osoba uplatnia voči nám akýkoľvek právny nárok, ktorý priamo alebo nepriamo súvisí so zmluvou alebo poskytovanou službou na základe zmluvy (právo na náhradu škody, právo na reklamáciu a pod.),
v takýchto prípadoch bude naša spoločnosť v dôsledku ochrany našich oprávnených záujmov spracovávať potrebné osobné údaje danej dotknutej osoby až do úplného a nezvratného vysporiadania všetkých sporných nárokov (teda do právoplatného rozhodnutia, ktorým sa skončia uvedené konania) a po dobu uplynutia premlčacej doby k výkonu príslušného právoplatného rozhodnutia v danom konaní. Naša spoločnosť nespracúva žiadne biometrické údaje (odtlačky prstov, hlasová biometria). Nakoľko sa v našej spoločnosti nachádzajú aj kamerové systémy, naša spoločnosť ich uchováva po dobu 21 dní, pokiaľ nie je v tomto memorande uvedené inak. Kamerové záznamy uchovávame hlavne z dôvodu ochrany bezpečnosti našich zamestnancov a majetku a z dôvodu prípadného odhaľovania kriminality. V prípade, že nastane podozrenie zo spáchania trestného činu, alebo priestupku, sme oprávnení uchovávať kamerové záznamy aj naďalej ako dôkaz v priestupkovom alebo trestnom konaní. Kópiu záznamu sme oprávnení odovzdať príslušným orgánom činným v trestnom konaní. V takýchto prípadoch sme povinný uchovávať kamerové záznamy až do doby, keď bude právoplatne skončené príslušné konanie.

PRÁVA KTORÉ MÁTE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Zákon o ochrane osobných údajov konkretizuje Vaše práva, ako práva dotknutej osoby v § 19 a nasl. Vaše práva sú:

 • právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom (§ 21)
 • právo na opravu Vašich osobných údajov (§ 22),
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov (§ 23),
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov (§ 24),
 • právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (§ 27),
 • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov (§ 26),
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Taktiež máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Toto právo je možné uplatniť iba v tom prípade, ak je výlučným právnym základom pre spracovávanie Vašich osobných údajov iba Váš súhlas. V prípade odvolania Vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na základe iného právneho základu, nebude toto odvolanie platné pretože máme povinnosť spracovávať Vaše údaje. Nemôžete napríklad odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ktoré sú uvedené na zmluve o internetovom pripojení, pretože ich evidenciu a uchovávanie nám prikazuje ZoEK.
Ako profilujeme Vaše osobné údaje?
V súvislosti s poskytovaním našich služieb profilujeme Vaše osobné údaje iba podľa údajov o službách, ktoré Vám a ostatným zákazníkom poskytujeme a podľa miesta pripojenia služby. Profilovanie využívame najmä kvôli riadnemu plneniu našej zmluvy (informovanie zákazníkov o odstávkach v určitej oblasti, zlepšenia služieb, možnosti pripojenia na optickú sieť a podobne).

OSOBNÉ ÚDAJE PRENÁŠANÉ DO TRETÍCH KRAJÍN

Ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje neprenáša a ani nezamýšľa prenášať do tretích krajín (mimo EÚ alebo EHS) alebo medzinárodnej organizácii v zmysle Zákona.

PROFILOVANIE

Profilovanie zákazníkov vykonávame vrámci svojej činnosti výlučne podľa:

 • údajov o typoch produktov a služieb, ktoré zákazníci od nás odoberajú,
 • podľa miesta pripojenia služby zákazníkom.
Profilovanie je vykonávané výlučne za účelom riadneho plnenia zákazníckych zmlúv, informovania zákazníkov o prípadných opravách, výlukách či obmedzeniach v dostupnosti služieb v konkrétnej geografickej oblasti, zlepšovanie poskytovaných služieb a zvýšenie celkového komfortu našich zákazníkov

PREHĽAD SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Účel spracúvania Právny základ spracúvania Údaj v zmysle § 19 ods. 2 písm. e)Zákona
meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, číslo OP alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo; v prípade fyzickej osoby - podnikateľa aj obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ-DPH, údaje o fyzických osobách konajúcich menom právnickej osoby (napr. konatelia, iní štatutári); kontaktné údaje (telefón a kontaktná adresa ak sa líši od adresy trvalého pobytu) - uzavretie zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb a plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich, plnenie ostatných zákonných a zmluvných povinností; - ďalšie účely uvedené v § 56 ods. 3 ZEK, tj. zmeny zmluvy, jej ukončenie alebo prenesenie čísla (pri telefónnych službách), fakturácia, prijímanie a evidencia platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu účastníkov - identifikácia zmluvných strán - osobitné zákony (ZEK, účtovné a daňové predpisy, Občiansky zákonník) - plnenie zmluvy uzavretej s našim zákazníkom - v rozsahu nevyhnutných identifikačných údajov zákazníka aj ochrana našich oprávnených záujmov - zákonné požiadavky nevyhnutné pre uzavretie zmluvy v zmysle ZEK; - účastník je povinný uvedené osobné údaje poskytnúť; pokiaľ ich neposkytne, nemôžeme uzavrieť zmluvu a poskytovať telekomunikačné služby v zmysle ZoEK (internet, VoIP, atď). - v rozsahu zmlúv, ktorých predmetom nie je telekomunikačná služba, sú nevyhnutným údajom základné identifikačné údaje k uzavretiu zmluvy a kontaktné údaje (email, tel.)
miesto pripojenia zákazníka (ak sa líši od miesta trvalého pobytu) pokiaľ sa tento údaj uvádza v špecifikácii príslušnej služby v zákazníckej zmluve (napr. u pripojení k internetu, VoIP, digitálnej TV) - zriadenie služby na požadovanom mieste, servis u zákazníka, odpojenie služby - posúdenie technických možností a parametrov poskytovania služby požadovanej záujemcom v danej lokalite -osobitný predpis (ZEK) - plnenie predmetu zmluvy uzavretej s našim zákazníkom - u niektorých služieb (internet, VoIP, TV) je uvedenie miesta pripojenia podstatnou náležitosťou zmluvy, bez ktorej nie je z logiky veci možné uzavrieť zmluvu a poskytovať služby; u týchto služieb ide o zmluvnú aj zákonnú požiadavku, ktorú je dotknutá osoba povinná uviesť, inak jej nebude môcť byť služba zriadená
Klientske (zákaznícke) číslo vygenerované spoločnosťou BBNW s.r.o.. (online identifikátor), číslo Zmluvy - umožnenie klientom prístup do zákazníckej zóny na webovej stránke www.bbnw.sk za účelom zvýšenia komfortu zákazníkov - číslo zmluvy sa používa na zjednodušenie administratívy pri identifikácii klientov (napr. pri telefonických rozhovoroch), servisoch a riešení reklamácií; k jednoznačnej identifikácii služby zákazníka - plnenie predmetu zmluvy uzavretej s našim zákazníkom - ochrana našich oprávnených záujmov - zmluvná požiadavka potrebná k plneniu každej zákazníckej zmluvy - číslo zmluvy so zákazníkom je povinným údajom na každej uzatváranej zmluve, bez nej nie je možné zmluvu s nami uzavrieť - klientske číslo má každý zákazník, ide o nevyhnutný údaj k plneniu predmetu zmluvy
Emailová adresa zákazníka - ako pri prvej skupine (meno, priezvisko....) - zasielanie elektronických faktúr - priamy marketing - oznamovanie výpadkov, porúch či obmedzení v dostupnosti služby - oznamovanie podstatných zmien VOP a iných skutočností a úkonov - rýchly a efektívny komunikačný prostriedok so zákazníkmi zákon (ZEK), plnenie zmluvy, oprávnený záujem BBNW s.r.o.., príp. aj súhlas zákazníka udelený v uzavretej zmluve - zákonná požiadavka (ZEK) a zmluvná požiadavka potrebná k plneniu povinností uvedených v zákazníckej zmluve, ide o povinný údaj získavaný od zákazníkov
IP adresa (u služieb, kde sa IP adresa technicky prideľuje) a v prípade, ak sa IP adresa v konkrétnom prípade môže považovať za osobný údaj - technická realizácia požadovanej služby (bez IP adresy nie je možné vybrané služby poskytovať) ZEK (§ 63 ods. 5) - plnenie zmluvy - u vybraných dátových služieb, kde sa IP adresa prideľuje, je to nevyhnutná požiadavka (tento osobný údaj prideľuje prevádzkovateľ z titulu poskytovania služby)
BBNW s.r.o.
Námestie sv. Ladislava 932
951 15 Mojmírovce
0908 158 723, 0907 653 077
bbnw@bbnw.sk
info@bbnw.sk